top of page
Här kan du läsa Nöttjaboken som ej
längre finns att köpa som bok.
 
Välj sidor i menyn ovan, eller sök
efter namn eller plats i sökrutan.
Lämna gärna en kommentar nedan!
För frågor om sidan, klicka HÄR!

FÖRORD
På uppdrag av Nöttja hembygdsförening har- undertecknade sökt att efter bästa förmåga dokumentera och beskriva utvecklingen i Nöttja socken under de senaste 100 åren. Vi har dels beskrivit vad vi själva sett, hört och iakttagit i vår tid, dels vad vi hört av äldre, som nu för länge sedan är borta.
Vi har också så långt vi kunnat, bedrivit arkívstudier i gamla kommunala, kyrkostämmor och andra protokollböcker. När det gäller inventering av gamla torp och dess innebyggare, har vi gått efter de gamla husförhörslängderna. Ett gott arbete har i detta sammanhang pensionärsföreningens studiegrupp utfört, när det gällt lokalisering av de många gamla torpen, som numera är så gott som helt utplånade.
Vad gäller fornminnen har vi i stort sett följt riksantikvarieämbetets fornminnesinventeríng av Nöttja socken. Vid återgivning av stämmo och andra protokoll har dels hela paragrafer medtagits in extenso, men ofta har vi av utrymmesskäl gjort sammandrag.
Vi vill tacka för allt intresse som visats oss av sockeninnevånarna, när det gällt insamling och dokumentering av äldre foton. Tyvärr har mycket kommit bort och vi kan konstatera, att det var hög tid att göra denna inventering av gamla foton. Vi betraktar inte denna inventering som slutförd utan vädjar till alla att ta kontakt med hembygdsföreningen om något av intresse skulle framkomma. Vi vill också uppmana alla som ägnar sig åt att fotografera arbetssituationer, hus och händelser, att alltid göra anteckningar på korten om, när och var de är tagna och vilka människor som finns med.
Vi hoppas att denna bok skall bidraga till bevarandet av intresset för Nöttja och dess historia.


Bolmaryd och Ljungby i oktober 1982
Fridolf Johansson                Martin Schönberg

bottom of page